ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์ในการเข้าประชุมผู้ปกครอง

หลักเกณฑ์ในการเข้าประชุมผู้ปกครอง
1. ไม่ต้องนำนักเรียนมาด้วย
2. ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเพียงคนเดียว
3. ผู้ปกครองทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้าโรงเรียน