ตามรอยพ่อสอน...ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา ได้จัดโครงกาจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมปลูกฝังและส่งเสริมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โดยมีแปลงนาสาธิ ,การปลูกผักสวนครัว ,เรือนเพาะเห็ด ,การเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลาและการเลี้ยงกบ ซึ่งผลผลิตที่ได้มานักเรียนสามารถนำไปรับประทานหรือเป็นอาชีพเสริมได้
20230823085953(1).jpg - ตามรอยพ่อสอน...ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | https://watpaka.ac.th 20230823085953.jpg - ตามรอยพ่อสอน...ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | https://watpaka.ac.th 20230823085955.jpg - ตามรอยพ่อสอน...ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | https://watpaka.ac.th 20230823085956(1).jpg - ตามรอยพ่อสอน...ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | https://watpaka.ac.th 20230823085956.jpg - ตามรอยพ่อสอน...ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | https://watpaka.ac.th 20230823085957.jpg - ตามรอยพ่อสอน...ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | https://watpaka.ac.th 20230823085958.jpg - ตามรอยพ่อสอน...ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | https://watpaka.ac.th