ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง(ทวิศึกษา) และสาขาวิชาแม็คคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ทวิศึกษา) นักเรียนมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง(ทวิศึกษา) และสาขาวิชาแม็คคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ทวิศึกษา) นักเรียนมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง ในวันพฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.

#เอกสารที่ต้องเตรียมมา มีดังนี้
1. ปพ.1 (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด(กรณีนักเรียนใหม่)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา อย่างละ 1 ชุด(กรณีไม่มีเอกสารของบิดา มารดา ให้ใช้สูติบัตรของนักเรียนแทน)
#สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์และมีความประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาไฟฟ้า(ภาคปกติ) ให้มารายงานตัวพร้อมผู้ปกครองในวันพฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

#เอกสารที่ต้องเตรียมมา มีดังนี้
1. ปพ.1 (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด(กรณีนักเรียนใหม่)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา อย่างละ 1 ชุด(กรณีไม่มีเอกสารของบิดา มารดา ให้ใช้สูติบัตรของนักเรียนแทน)
20201117045624(1).jpg - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง(ทวิศึกษา) และสาขาวิชาแม็คคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ทวิศึกษา) นักเรียนมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง | https://watpaka.ac.th 20201117045624.jpg - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง(ทวิศึกษา) และสาขาวิชาแม็คคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(ทวิศึกษา) นักเรียนมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง | https://watpaka.ac.th