ภาพกิจกรรม

งานวันเด็กโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 2567

กีฬาสีวันแรกของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา

การแข่งขันกองเชียร์และแข่งชักเย่อของนักเรียน

วันคริสต์มาส

ตามรอยพ่อสอน...ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วีดีโอ Cinematic กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

วีดีโอ Cinematic กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ

ทางบริษัทครีเอทแม็คคาโทรนิคจำกัดได้ส่งบุคลากรที่มีความรุ็ความสามารถ เข้ามาสอนนักเรียนหลักสูตรห้องเรี..

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา..

คณะครูช่วยกันดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียน / อาคารเรียน และบ..

คณะครูช่วยกันดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียน / อาคารเรียน และบริเวณโดยรอบ ก่อนปิดภาคเรียนเพื่อเด็กป่าค..

นางณัฐสินี หลักวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา..

นางณัฐสินี หลักวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา คนใหม่ ได้พูดคุยพบปะกับนักเรียนในกิจกรร..

คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ยินดีต้อนรับผู้..

คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการณัฐสินี หลักวิโรจน์ สู่รั้วป่าค..

โครงการเยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ขอขอบคุณ สภาเด็กและเยา..

โครงการเยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ขอขอบคุณ สภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนคร..

ขอให้ท่านเกษียณอย่างเกษม เกียรติภูมิแห่งชีวิตราชการ งานเกษีย..

ขอให้ท่านเกษียณอย่างเกษม เกียรติภูมิแห่งชีวิตราชการ งานเกษียณอายุราชการข้าราชการครูโรงเรียนวัดป่าคาเ..