ผู้บริหาร

นางสาวสุภาพร อ่อนอุ่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
( รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา )
นายชลิต บัวทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
( ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ )