สนับสนุนการสอน

นายโยธิน ทรัพย์มิตร
ลูกจ้างชั่วคราว
( นักการภารโรง )
นางสาวสุภาพร เข็มลาย
ลูกจ้างชั่วคราว
( นักการภารโรง )
นางไพรศรี ทาทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
( แม่บ้าน )
นางสาวณัฏฐณิชา วุฒิสนิท
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวจุฑามาศ คงรวมญาติ
ลูกจ้างชั่วคราว
( ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ )
นายศุภรัตน์ บัวผัน
ลูกจ้างชั่วคราว
( ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ )
นางสาวปภาณัช เอียวสกุล
ลูกจ้างชั่วคราว
( ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ )
นายณัฐเดช ไตรเหมาะ
ลูกจ้างชั่วคราว
( ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ )
นายภูเบศ เสือจำศิล
ลูกจ้างชั่วคราว
( เจ้าหน้าที่โสต )
DcC S
ครูผู้ช่วย
( S )