สนับสนุนการสอน

นายโยธิน ทรัพย์มิตร
ลูกจ้างชั่วคราว
( นักการภารโรง )
นางสาวสุภาพร เข็มลาย
ลูกจ้างชั่วคราว
( นักการภารโรง )
นางไพรศรี ทาทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
( แม่บ้าน )
นางสาวณัฏฐณิชา วุฒิสนิท
ลูกจ้างชั่วคราว
( ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี )
นางจุฑามาศ สุขแสง
ลูกจ้างชั่วคราว
( ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ )
นายศุภรัตน์ บัวผัน
ลูกจ้างชั่วคราว
( ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ )
นางสาวปภาณัช เอี่ยวสกุล
ลูกจ้างชั่วคราว
( ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ )
นางสาวดวงบรรจง งามจั่นศรี
ลูกจ้างชั่วคราว
( ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี )
นางสาวธารทิพย์ ก้อนทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
( ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ )