กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายนนท์วริศ หิรัญรักษ์ตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกฤษดา ตรีรัตนา
ครู
นางสาวชารดา เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยครู
นางสาวอรวลัญช์ จันทรส
ผู้ช่วยครู
นางณสิกาญจน์ จันทร์กระจ่าง
ผู้ช่วยครู
นางสาวขวัญมั่น ภูริลดาพันธ์
ครู
นางสาวศุภิสรา เริงสุชล
ครูอัตราจ้าง
นายศักดิ์ชัย จิตรีเหิม
ครูอัตราจ้าง