กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายนนท์วริศ หิรัญรักษ์ตระกูล
ครูชำนาญการ
นายกฤษดา ตรีรัตนา
ครู
นางสาวชารดา เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยครู
นางสาวนภารัสม์ จันทรส
ผู้ช่วยครู
นางณสิกาญจน์ จันทร์กระจ่าง
ผู้ช่วยครู
MissMariz P.marciano
ผู้ช่วยครู
นางสาวนวลอนงค์ เช่นพิมาย
ผู้ช่วยครู
นางสาวสุธิดา บุญจำเริญ
ผู้ช่วยครู
นางสาวสุภาวรรณ จันดี
ผู้ช่วยครู
นางสาวกนกพร ฟักเมือง
ผู้ช่วยครู
Miss.Larane Crala
ผู้ช่วยครู
นางสาวขวัญมั่น ภูริลดาพันธ์
ผู้ช่วยครู
นางสาวหทัยชนก อภิรัตนพันธุ์
ผู้ช่วยครู
นางอมรรัตน์ มะโนเสา
ผู้ช่วยครู