กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายประสิทธิ์ ปุยะสันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชูศักดิ์ มีสุวรรณ์
ครู
( ครูสายช่างไฟฟ้า )
นายปกาสิต เอี่ยวสกุล
ครู
( ครูสายช่างไฟฟ้า )
นางเกดสุรี รายงาม
ผู้ช่วยครู
นายยุรนันท์ วรรณคุณ
ผู้ช่วยครู
( ครูสายช่างอุตสาหกรรม )
นายเอกรินทร์ โหงอุ่ม
ผู้ช่วยครู
( ครูสายช่างไฟฟ้า )