กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายประสิทธิ์ ปุยะสันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชูศักดิ์ มีสุวรรณ์
ครู
นายปิติพงษ์ คำพระ
ครู
นายปกาสิต เอียวสกุล
ครู
นายณรงค์ชัย ปามุทา
ผู้ช่วยครู
นางสาวกุลนิษฐ์ ดีพลงาม
ผู้ช่วยครู
นางเกดสุรี รายงาม
ผู้ช่วยครู
นายธารา แช่มเสถียร
ผู้ช่วยครู
นายยุรนันท์ วรรณคุณ
ผู้ช่วยครู
นายจิรภัทร สิทธิโชคธรรม
ผู้ช่วยครู