กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชูศักดิ์ มีสุวรรณ์
ครู
( ครูสายช่างไฟฟ้า )
นายปกาสิต เอี่ยวสกุล
ครู
( ครูสายช่างไฟฟ้า )
นางเกดสุรี รายงาม
ผู้ช่วยครู
นายยุรนันท์ วรรณคุณ
ผู้ช่วยครู
( ครูสายช่างอุตสาหกรรม )
นายณัฐสิทธิ์ สุระภัคชโยดม
ครูอัตราจ้าง
นายทศพล สุทธิประภา
ครูอัตราจ้าง