กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกรัณย์ ทองเพ็ชร
ครูชำนาญการ
นางสาวอังคณา พันธุ์เอี่ยม
ครู
นางสาวสุภัทรา อรรถสมุทร์
ครู
นางสาวจิราภรณ์ นุสติ
ครูชำนาญการ
นายทวี ตรีพงษ์
ผู้ช่วยครู
นายสัญญลักษณ์ จันทวงษ์
ผู้ช่วยครู
นายวัชรพงศ์ สุขีลักษณ์
ผู้ช่วยครู
นายนพรัตน์ สวนสระน้อย
ครูอัตราจ้าง
นางสาวรญา ไกรพจน์
ครู
นายภูเบศ เสือจำศิล
ครูอัตราจ้าง