กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกรัณย์ ทองเพ็ชร
ครู
นางสาวอังคณา พันธุ์เอี่ยม
ครู
นางสาวสุภัทรา อรรถสมุทร์
ครู
นางสาวจิราภรณ์ นุสติ
ครู
นายอำนาจ อุทธา
ผู้ช่วยครู
นายทวี ตรีพงษ์
ผู้ช่วยครู
นายสัญญลักษณ์ จันทวงษ์
ผู้ช่วยครู
นายวัชรพงศ์ สุขีลักษณ์
ผู้ช่วยครู