กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกรัณย์ ทองเพ็ชร
ครู
นางสาวอังคณา พันธุ์เอี่ยม
ครู
นางสาวสุภัทรา อรรถสมุทร์
ครู
นางสาวจิราภรณ์ นุสติ
ครู
นายณัฐมน มีมาก
ครู
นายอำนาจ อุทธา
ผู้ช่วยครู
นายทวี ตรีพงษ์
ผู้ช่วยครู
นายสัญญลักษณ์ จันทวงษ์
ผู้ช่วยครู
นายคชาภรณ์ ปัทมังสังข์
ผู้ช่วยครู
นายปัญญา ทองแก้ว
ผู้ช่วยครู
นางสาวพรรณทิพย์ นะรินรัมย์
ผู้ช่วยครู
นายวัชรพงศ์ สุขีลักษณ์
ผู้ช่วยครู