กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวจรีภรณ์ ยอดชมญาณ
ครู
นายวรพงศ์ พิมพ์สกุล
ครู
นายปิยะ ภู่ระหงษ์
ครู
นายณัฐวุฒิ ดวงจินดา
ผู้ช่วยครู