กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสมยศ บุญปลูก
ครูชำนาญการ
นายรัฐพลี หาญลำยวง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวชุตินันท์ เดือนแรม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววรรณา กลันศรี
ครู
นางสาวสายใจ สุขสุแดน
ครู
นางสาววรรณพร โสภา
ผู้ช่วยครู
นางปุณณภา เดือนแรม
ผู้ช่วยครู
นายเอกพล พันธุ์เทียน
ผู้ช่วยครู
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์นพิน บุญไชย
ผู้ช่วยครู
นางสาวนงลักษณ์ สุขเจริญ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพัทธมล จิตอุทัย
ครูอัตราจ้าง
นางสาวภณิดา สัยยะนิฐี
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพนารัตน์ พร้อมเกษร
ครูอัตราจ้าง