กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางเฟื่องฟ้า สว่างศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมะปราง ชนะโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพิชชาวรรณ สิรภพแพงศรี
ครูชำนาญการ
นายสมยศ บุญปลูก
ครูชำนาญการ
นายรัฐพลี หาญลำยวง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวชุตินันท์ เดือนแรม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววรรณา กลันศรี
ครู
นางสาวสายใจ สุขสุแดน
ครู
นางสาววรรณพร โสภา
ผู้ช่วยครู
นางปุณณภา เดือนแรม
ผู้ช่วยครู
นายเอกพล พันธุ์เทียน
ผู้ช่วยครู
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันท์นพิน บุญไชย
ผู้ช่วยครู
นางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา
ผู้ช่วยครู
นายธนากร ไตรพิจารณ์
ผู้ช่วยครู
นางสาวกัลยา ช้างหมื่นไวย
ผู้ช่วยครู
นางสาวกุลณัฐ สรวงนอก
ผู้ช่วยครู
นางสาวนงลักษณ์ สุขเจริญ
ผู้ช่วยครู