กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสาโรจน์ บุญพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธวัชชัย พุ่มทองดี
ครูชำนาญการ
นางสาวผกาทิพย์ ทองอิ่ม
ครูชำนาญการ
นายดรินทร์ กาฎีโรจน์
ครูชำนาญการ
นางสาวกฤษณา สุวรรณ์
ครูชำนาญการ
นางสาวพัชรี สุทธิประภา
ครู
นายเตชิต เถียรประภากุล
ครู
นางสาวสุพัตรา ชื่นชม
ครู
นางเตชินี เถียรประภากุล
ครู
นางสาวทิพวรรณ ดีวงษ์ตระกูล
ผู้ช่วยครู
นางสาวสุรัชดาภรณ์ สระทองแก้ว
ผู้ช่วยครู
นางสาวฐิติกานต์ พรหมพงษ์
ครูอัตราจ้าง
นายจิรกฤต รุมรัตน์
ครูอัตราจ้าง
นายปีติภัทร กิจบำรุง
ครู
นางสาวมาริสา พวงเงิน
ครูอัตราจ้าง
นางสาวจิราวรรณ ขาทิพย์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวมาริสา จิตรีถิน
ครูอัตราจ้าง