กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสาโรจน์ บุญพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธวัชชัย พุ่มทองดี
ครูชำนาญการ
นางสาวผกาทิพย์ ทองอิ่ม
ครูชำนาญการ
นายดรินทร์ กาฎีโรจน์
ครูชำนาญการ
นางสาวกฤษณา สุวรรณ์
ครูชำนาญการ
นางสาวพัชรี สุทธิประภา
ครู
นายเตชิต เถียรประภากุล
ครู
นางสาวสุพัตรา ชื่นชม
ครู
นางเตชินี เถียรประภากุล
ครู
นางสาวทิพวรรณ ดีวงษ์ตระกูล
ผู้ช่วยครู
นางสาวปรีดาพร แสงจันทร์
ผู้ช่วยครู
นางสาวภัทราภรณ์ เอกสมบุญ
ครูผู้ช่วย
นางสาวณภาภัช กาญจนเดชากุล
ครูผู้ช่วย
นายพิพัฒน์ ประเสริฐศรี
ผู้ช่วยครู
นางสาวกิตติมา สักกุณา
ผู้ช่วยครู
นางสาวสุรัชดาภรณ์ สระทองแก้ว
ผู้ช่วยครู
นางสาวฐิติกานต์ พรหมพงษ์
ผู้ช่วยครู
นางสาวจุฑามาศ แก้วประหลาด
ผู้ช่วยครู
นางสาวหัสยา กลิ่นเกษร
ครู