ระดับปฐมวัย

นางสาววันเพ็ญ โอสถอินทร์
ครูชำนาญการ
นางสาวดวงใจ ส่งเสริม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรทิพย์ ปราบสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกนกภรณ์ ร่มโพธิ์ทอง
ครู
นางสาวนันท์นภัส พลมะศรี
ครู
นางสาวอัจฉรา ศรีจันทร์งาม
ครู
นางการเกตุ มากแก้ว
ผู้ช่วยครู
นางสาวสุธารัตน์ ปรางพันธ์
ครูอัตราจ้าง