กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวมินท์มันตา ชลาลัยกุลโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวทิพวรรณ ศรีสมร
ครูชำนาญการ
นางสาวสมจิตร์ สืบไทย
ผู้ช่วยครู
นางณัฐกฤตา สุวรรณมณี
ผู้ช่วยครู
นางธัญญมน โกมินทร์
ผู้ช่วยครู
นางสาวอภิญญาลักษณ์ พลกุล
ผู้ช่วยครู
นางสาววีรดา หวังมีสุข
ผู้ช่วยครู
นางสาวเรืองศา ชวนชุมกัน
ผู้ช่วยครู
นางสาวหนึ่งฤทัย หมอกสีนาค
ครู
นางสาวจิราวรรณ นาอุ่นเรือน
ครูอัตราจ้าง
นางสาวณัฐมล โอนอ่อน
ครูอัตราจ้าง
นางสาวชนาภา สุขสุมิตร
ครูอัตราจ้าง