กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอัจฉราพรรณ อินทวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวทิพวรรณ ศรีสมร
ครูชำนาญการ
นางอชิรญาณ์ นุชนวล
ครู
นางสาวสมจิตร์ สืบไทย
ผู้ช่วยครู
นางณัฐกฤตา สุวรรณมณี
ผู้ช่วยครู
นางสาวสังเวียน เล็ดลอด
ผู้ช่วยครู
นางธัญญมน โกมินทร์
ผู้ช่วยครู
นางสาวรุ่งนภา แย้มเสนาะ
ผู้ช่วยครู
นางสาวระวิวรรณ เพ็งพันธ์
ผู้ช่วยครู
นางสาวธิติมา จารุณะ
ผู้ช่วยครู