กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพรธิดา สุนันทารอด
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนาชัย ทัยธิษา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเนตรชนก เทือกแถว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวบังอร สวนพลู
ครูชำนาญการ
นางสาวพรรณิตา พัดพิน
ครู
นายสราวุธ สมฤทธิ์
ผู้ช่วยครู
นายอิศรา พรรณเทวี
ผู้ช่วยครู