กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธนาชัย ทัยธิษา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเนตรชนก เทือกแถว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวบังอร สวนพลู
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรรณวรินทร์ ทับทิม
ครูอัตราจ้าง
นางสาวธันย์ชนก กำแพงนิล
ครูอัตราจ้าง
นางสาวรัชนี สารพัฒน์
ครูอัตราจ้าง
นายภูชิต ทรัพย์เอนก
ครูอัตราจ้าง