พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
      1. พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      2. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม  มีวินัย  ปราศจาก
อบายมุขและสิ่งเสพติด                       
      3. ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
      4. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นให้มีส่วนร่วม
      5. จัดกระบวนการเรียนการสอน Active Learning