สื่่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูธวัชชัย พุ่มทองดี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูบังอรสวนพลู
 

ผลงานนักเรียน


วิชาการสร้างเว็บไซต์ ว30214 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 2/2566

01 นายกฤษดา พวงศิลป
02 นายณัฐภาส สีนิล T
03 นายธีรภัทร์  คงสมแสวง T
04 นายพันธุ์ธัช สุภาจันทร์ T
05 นายกิตติพิชญ์ มุ่งสวัสดิ์ T
06 นายณัฐพนธ์ พรมพันใจ
07 นายปรัชญา  โสธรรม
08 นาย ปุณยวีร์ พรรณสังข์ T
09 นายณัฐวุฒิ  วุฒิเขต 
10 นายวัลภ์ประพัทธ์ เกตุสุนทร
11 นายเอกวุฒิ วงศ์มี T
12 นายนัทธวัฒน์ ฉัดชะวัด T
13 ธนาธิป แสงเทียน T
14 นายจักรภพ ฉายยัษฐิษ
15.น.ส.พิชชาภา  ศรีสุข T
16.น.ส.มนัสนันท์ จุลจุฬา
17.
18 น.ส.ณัฐวรรณ สดิษฐ์รักษ์ T
19.น.ส.สุกัญญา ยินดีโช
20.
21.
22.น.ส.สุนิสา รุ่งเรือง
23 น.ส.จารุมน แก่นสงค์  T
24.น.ส.สุวรรณา ทองคำแท้
25 น.ส.กฤติยา  ม่วงฉาย T
26 น.ส.ววรรณิษา รจุิเวช T
27.
28.
29 น.ส.นปภา กรีชาลี
30.
31.
33.ทิพย์วรา เรืองสวัสดิ์