ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดป่าคา (เจริญอรุณราษฎร์) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นโรงเรียนประชาบาล ประเภทนายอำเภอจัดตั้งผู้จัดตั้งโรงเรียน คือ

๑. หลวงรัตนประศาสน์ นายอำเภอบางไทร

๒. นายวิน สุคันธรสุ ศึกษาธิการอำเภอบางไทร

๓. พระอธิการช่ม เกสโร เจ้าอาวาสวัดป่าคา

   ในการจัดการเรียนการสอนได้ใช้ศาลาการเปรียญวัดป่าคาเป็นสถานที่ทำการสอนครั้งแรกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

   ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้เปิดโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

   ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมกับผู้ปกครองนักเรียน คณะครูได้ประชุม ร่วมกันครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ มีความเห็นตรงกันว่าให้ทำการถ่ายโอนโรงเรียนวัดป่าคา (เจริญอรุณราษฎร์) ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับโอนดูแลโรงเรียนอย่างสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน

   วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู ได้มีความเห็นร่วมกันจากการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก เดิม โรงเรียนวัดป่าคา (เจริญอรุณราษฎร์) มาเป็น โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา

   วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พศ. ๒๕๕๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยท่านนายก สมทรง พันธ์เจริญวรกุล ให้ความเห็นชอบ

   วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามเจตนารมณ์ของชุมชน