ปรัชญา วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา ให้มีคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เป็นต้นแบบของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  แบบบูรณาการ พร้อมทั้งส่งเสริมด้านอาชีพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เท่าเทียมกัน