ปรัชญา วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

   มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา ให้มีคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตราฐานเป็นต้นแบบของ สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) แบบบูรณาการ โดยเน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เท่าเทียมกัน