ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา
ที่ตั้ง หมู่ 3 ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 035200737
โทรสาร 035200737
ชื่อเว็บไซต์ https://watpaka.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงมหาดไทย
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 - ม.6
จำนวนนักเรียนชาย 890
จำนวนนักเรียนหญิง 745
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,635
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 102
ชื่อผู้อำนวยการ นางสาวสุภาพร อ่อนอุ่น